Skyline Groningen
Onze werkwijze

Onze werkwijze

Bij Wowww! geloven we in de kracht van open source en de kracht van samenwerking om slimme en duurzame oplossingen te realiseren. 

Uitgangspunten van onze werkwijze

Heldere verwachtingen

Een project is wat ons betreft niet geslaagd als deze gelanceerd is, maar als deze aan uw verwachting voldoet. Voor een succesvolle livegang is het kennen van uw verwachtingen en het herkennen van de verwachtingen van uw gebruikers essentieel.

Daarom investeren voor aanvang van ieder project tijd in een goede voorbereiding, zodat wij uw verwachtingen en die van uw gebruikers kunnen overtreffen.

Gebruiksgemak (user experience) is essentieel

Volgens ons is gebruiksgemak voor alle doelgroepen essentieel. Maar gebruiksgemak betekent voor iedere doelgroep niet hetzelfde. Gebruiksgemak zien wij in dit geval als een intuïtieve werkwijze voor alle doelgroepen, waarbij uw project toegevoegde waarde biedt voor iedereen.

Samenwerking staat centraal

Wij weten uit ervaring dat snel online gaan en regelmatig nieuwe versies lanceren beter werkt, dan maanden lang met de deur dicht ontwikkelen en dan pas lanceren. Goede websites en applicaties zijn namelijk continu in ontwikkeling. 

Gefaseerde aanpak

Wij werken met een gefaseerde aanpak. Ieder project dat wij uitvoeren, doorloopt een aantal fasen. Deze fasen zijn:

Voorbereidingsfase

Nadat het team met de opdrachtgever kennis heeft gemaakt, worden de verwachtingen geconcretiseerd en vertaald naar user stories en een beknopt functioneel ontwerp.

Ontwerpfase

Het interactie ontwerp en het visual design wordt aan de hand van de geconcretiseerde verwachtingen en het functioneel ontwerp uitgewerkt. Nadat deze is vastgesteld kan het development team van start.

Ontwikkelfase

De developers ontwikkelen de applicatie aan de hand van het vastgestelde ontwerp. Deze ontwikkeling vindt in enkele sprints plaats. Iedere sprint leidt tot de oplevering van een (deel)product die aan u ter acceptatie wordt aangeboden.

Van project naar beheer

Nadat het project is gelanceerd, nemen wij deze in beheer. Essentiële en noodzakelijke updates worden proactive doorgevoerd. 

Agile en scrum

Tijdens de ontwikkelfase werken wij bij voorkeur met de scrum methodiek, waarbij wij de principes van het Agile manifest hanteren. Daarom werken wij bij voorkeur met de scrum methodiek, waarbij wij de principes van het Agile manifest hanteren. 

Met deze principes verkiezen we:

  • Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en tools;
  • Werkende software boven allesomvattende documentatie;
  • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen;
  • Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Hoewel wij waardering hebben voor al hetgeen aan de rechterkant staat vermeld, hechten wij méér waarde aan wat aan de linkerzijde wordt genoemd. De principes van Agile behorende bij het manifest staan beschreven op http://agilemanifesto.org/iso/nl/principles.html